Hội nghị khoa học Đại học Nông nghiệp Tokyo (Nhật Bản)

Mời tham gia Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm Đại học Nông nghiệp Tokyo (Nhật Bản) lần thứ 130 (trực tuyến)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 02/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Mời tham gia Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm

Đại học Nông nghiệp Tokyo (Nhật Bản) lần thứ 130 (trực tuyến)

 

Đại học Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản (Tokyo University of Agriculture - Tokyo NODAI) thông báo mời cán bộ, sinh viên các cơ quan đối tác tham dự hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm Đại học Nông nghiệp Tokyo lần thứ 130.

Mục đích: Thúc đẩy hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Tokyo NODAI và các trường đại học thuộc châu Phi;

Chủ đề: Tokyo NODAI as the Center of Excellence for Research and Education on Food, Agriculture and Environment in Africa;

Thời gian: 15h00-18h30 ngày 10/02/2022 (giờ Nhật Bản) hoặc 13h00-16h30 cùng ngày (giờ Việt Nam);

Đăng ký đại biểuhttps://zoom.us/webinar/register/WN_yNr-TBC7TaKLa-theoEl1A

Tài liệu tham khảo chi tiết chương trình: Kèm theo Thông báo;

Liên hệ: Prof. Dr. Machito MIHARA, Director, Center for Global Initiatives, Tokyo University of Agriculture (Email: tuacip@nodai.ac.jp hoặc isf@nodai.ac.jp hoặc tenkai@nodai.ac.jp).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Việt Long

Khách online: 1

Trong ngày: 2

Lượt truy cập: 8052